Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Aktualizacja regulaminu 15.11.2023

Regulamin hurtowni b2b.euroshop24h.pl

Regulamin obowiązuje od 15.11.2023


1. Definicje:
1.1. Hurtownia - firma EUROSHOP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0001068148, posiadającą: adres siedziby ul. Jana Heweliusza 11/811 80-890 Gdańsk, NIP 5833493058, REGON 52688769700000.
1.2. Partner - firma lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą która dokonała rejestracji w serwisie www.b2b.euroshop24h.pl.
1.3. Klient końcowy - osoba lub podmiot, z którym Partner zawarł umowę sprzedaży towaru nabytego w Hurtowni.
1.4. Dropshipping - usługa zlecona przez Partnera, a świadczona przez Hurtownię, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów z oferty Hurtowni.
1.5. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
1.6. Przewoźnik - kurier, poczta lub inna firma przewozowa współpracująca z hurtownią w celu realizowania dostawy produktów.
1.7. Newsletter - usługa świadczona przez Hurtownię, polegającą na przesyłaniu Partnerowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
1.8. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy sprzedażowej pod adresem www.b2b.euroshop24h.pl.
1.9. Towar - produkty prezentowane na platformie sprzedażowej pod adresem www.b2b.euroshop24h.pl.
1.10. Platforma sprzedażowa - serwis internetowy dostępny pod adresem www.b2b.euroshop24h.pl, za pośrednictwem, którego Partner może składać Zamówienia.
1.11. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Hurtownią a Partnerem, zawierana za pośrednictwem platformy sprzedażowej.
1.12. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm).
1.13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
1.14. Zamówienie - oświadczenie woli Partnera, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, zawierające i określające w szczególności rodzaj, cenę i liczbę zamawianego Towaru.
2. Postanowienia ogólne:
2.1. Regulamin określa zasady korzystania z platformy sprzedażowej Hurtowni dostępnej pod adresem www.b2b.euroshop24h.pl. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.2. Platforma sprzedażowa, działająca pod adresem www.b2b.euroshop24h.pl prowadzona jest przez firmę EUROSHOP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0001068148, posiadającą: adres siedziby ul. Jana Heweliusza 11/811 80-890 Gdańsk, NIP 5833493058, REGON 52688769700000.
2.3. Niniejszy Regulamin określa: zasady rejestracji i korzystania z konta w ramach Platformy, zasady i warunki składania i realizacji drogą elektroniczną Zamówień w ramach Platformy, Zamówień składanych w modelu współpracy Dropshipping oraz Zamówień Hurtowych, warunki płatności i dostawy, zasady określające przyjmowanie zwrotów i procesu reklamacyjnego.
2.4. Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Partner, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, zalecana przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą Java, lub Mozilla Firefox w wersji 45 lub nowszej z włączoną obsługą Java, minimalna rozdzielczość ekranu 1366 x 768 pikseli. W celu korzystania z Platformy Partner powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia z dostępem do połączenia Internetowego.
2.5. Partnerzy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym momencie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej Platformy pod adresem: www.b2b.euroshop24h.pl.
2.6. Informacje o oferowanych Towarach podane na Platformie, w szczególności: opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Opisy oraz zdjęcia towarów znajdujących się na platformie sprzedażowej mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą̨ się̨ różnić́ od rzeczywistego wyglądu tych towarów. Dostawca nie gwarantuje, że zdjęcia, nazwy towarów, opisy produktów lub inne treści na Platformie są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne i wolne od błędów. Za zaistnienie jakiejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości zaistniałe przy wystawianiu towarów przez Partnera na innych platformach sprzedażowych. Partner zobowiązany jest do weryfikacji zdjęć, nazw towarów, opisów produktów i innych treści zawartych na Platformie Hurtowni w powyższym zakresie.
2.7. Hurtownia informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach Platformy znaki handlowe, materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Platformę wyłącznie do celów informacyjnych.
2.8. Partner, który korzysta z usługi Newsletter, zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie przez przesłanie na adres jego poczty elektronicznej informacji o zaistniałej zmianie. Zmiany w Regulaminie wejdą w życie nie wcześniej niż po upływie 5 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Partnera o wprowadzonych zmianach. W przypadku zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Platformy jest dokonanie w niej rejestracji.
3.2. Na Platformie zarejestrować może się jedynie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną.
3.3. Rejestracja na Platformie następuje poprzez wypełnienie oraz przesłanie formularza rejestracji zawierającego aktualne dane firmy.
3.4. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu oraz podanie danych w formularzu rejestracji oznaczonych jako obowiązkowe.
3.5. Potwierdzenie zakończenia procesu rejestracji następuje w momencie, gdy Partner współpracujący w modelu dropshipping otrzyma e-maila z danymi do integracji oraz w przypadku Partnera współpracujący w modelu sprzedaży hurtowej gdy Partner otrzyma e-maila potwierdzającego przyznanie dostępu do Platformy.
3.6. Hurtownia może pozbawić Partnera prawa do korzystania z Platformy, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy, ze skutkiem natychmiastowym w każdym dowolnym momencie i bez podania przyczyny.
3.7. Konto Partnera tworzone jest na czas nieokreślony i jest całkowicie bezpłatne. Partner ma możliwość wystąpić z wnioskiem o dezaktywację konta na Platformie na adres e-mail hurt@euroshop24h.pl. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Platformy, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Hurtowni.
3.8. Partner zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim dostępu do Platformy w postaci danych do logowania, co stanowi rażące naruszenie Regulaminu.
3.9. Partner zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku, na rzecz ofert mających na celu sprzedaż Klientowi Końcowemu towarów, których dotyczą wykorzystane materiały. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za inny sposób wykorzystania treści umieszczonych na Platformie. Hurtownia udziela nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej zgody na wykorzystywanie przez Partnera materiałów i informacji dostępnych dzięki integracji przy użyciu plików XML i CSV, wyłącznie na potrzeby promowania i sprzedaży przez Partnera towarów z aktualnej oferty Hurtowni. Wykorzystywanie tych materiałów i informacji do innych celów i przez inne osoby, jest zabronione.
4. Składanie zamówień, realizacja zamówień, wysyłka towaru realizowana przez Przewoźnika wskazanego przez Partnera oraz z wykorzystaniem opcji dostarczenia własnej etykiety logistycznej:
4.1. W celu poinformowania Hurtowni o chęci zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy należy zalogować się na stronę internetową www.b2b.euroshop24h.pl, dokonać wyboru produktów poprzez dodanie ich do koszyka, następnie złożyć zamówienie w formie elektronicznej podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje. Nie przyjmujemy zamówień telefonicznie ani drogą elektroniczną e-mail.
4.2. Po dodaniu przez Partnera wybranych Towarów, w zakładce „koszyk” wyświetlone zostaną informacje dotyczące składanego obecnie Zamówienia. Informacje te dotyczą: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, formy dostawy i płatności.
4.3. Po przejściu do kolejnego etapu składania zamówienia Partner zobowiązany jest podać informacje, których treść pozostaje uzależniona od rodzaju składanego zamówienia. W przypadku zamówień dropshipping jako adres dostawy należy podać dane Klienta końcowego. Co ważne w ramach jednego zamówienia możliwe jest wskazanie wyłącznie jednego adresu dostawy.
4.4. Złożenie Zamówienia przez Partnera poprzez platformę pod adresem: www.b2b.euroshop24h.pl stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Hurtownią.
4.5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem ustawienia przez Hurtownię statusu wysłane oraz wystawienia dowodu sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
4.6. Złożenie zamówienia przez Partnera jest jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do weryfikacji aktualnej dostępności wybranych Towarów przed przekazaniem zamówienia do statusu wysłane i zawarciem umowy sprzedaży.
4.7. W przypadku gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa wobec braku Towaru objętego zamówieniem, mimo wskazań o jego dostępności na Platformie, Hurtownia zastrzega sobie możliwość edycji zamówienia, o czym Partner zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e‐mail.
4.8. Szacunkowy czas realizacji zamówienia oraz dostawy określony został w koszyku. Dostawa będzie realizowana w określonym terminie pod warunkiem, że wszystkie Towary w momencie składania zamówienia są dostępne oraz Partner nie zalega z płatnościami na rzecz Hurtowni. W przypadku znacznego wydłużenia procesu realizacji zamówień, Hurtownia poinformuje Partnera w formie ogólnodostępnej treści zamieszczonej na głównej stronie Platformy. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
4.9. W przypadku zaistnienia zaległości w płatnościach wysyłka Towaru zostanie zrealizowana w terminie liczonym od dnia następującego po uregulowaniu zaległości. Zamówienie może zostać anulowane przez Hurtownie, gdy Partner nie ureguluje zaległości w terminie 3 dni od momentu złożenia zamówienia.
4.10. Zamówienie nie może być anulowane ani zmodyfikowane przez Partnera po przekazaniu zamówienia do statusu: realizacja wstępna.
4.11. W przypadku wyboru formy dostawy Własna etykieta logistyczna, Hurtownia rozpocznie proces realizacji zamówienia dopiero w momencie przesłania etykiety poprzez system Sellpander. W przypadku niedostarczenia etykiety logistycznej w odpowiednim wyznaczonym formacie i wymiarach przez Partnera, proces realizacji zamówienia zostaje wstrzymany do momentu jej otrzymania.
4.12. Moment przekazania Towaru na własność prawną Partnera rozumiany jest jako moment przekazania zamówienia firmie wykonującej usługę transportową.
4.13. Podstawą do przekazania Zamówienia do realizacji jest zaksięgowanie płatności dokonanej przez Partnera na rzecz Hurtowni.
4.14. W przypadku zamówień dropshipping dostawa Towarów do Klienta Końcowego metodą dostawy kurierskiej się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka za granicę jest możliwa wyłącznie za pomocą etykiety dostarczonej przez Partnera formą dostawy Własna etykieta logistyczna. W przypadku współpracy hurtowej zamówienia formą dostawy kurierskiej lub paletowej odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka za granicę jest możliwa po kontakcie pod adresem: hurt@euroshop24h.pl.
4.15. Partner, korzystający z Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów, wywożący Towar z terytorium Rzeczpospolitej Polski na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska, posiadający aktywny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, zobowiązany jest dostarczyć dokument przewozowy otrzymany od przewoźnika lub uzupełniony dokument wywozu (POD – Proof of Delivery), bezpośrednio po wywozie na adres mailowy: hurt@euroshop24h.pl. W przypadku niedostarczenia wymaganego dokumentu Hurtownia zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji kolejnych zamówień.
4.16. Warunki wysyłki Towaru realizowanej przez firmy kurierskie odbywa się za pośrednictwem przewoźników, z którymi Hurtownia ma podpisaną umowę o współpracy, zwanej dalej Przewoźnikiem. Partner akceptuje koszty dostawy zgodne ze stawką określoną przez Hurtownie widniejącą na Platformie w chwili składania zamówienia, Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy towaru przez Przewoźnika do Partnera lub Klienta Końcowego, Hurtownia nie odpowiada za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę Towarów do momentu dostarczenia Towaru Partnerowi lub Klientowi Końcowemu, Partner lub Klient Końcowy, w momencie odbioru zamówionego Towaru, powinien sprawdzić stan ilościowy i jakościowy przesyłki i jej zawartości. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera doręczającego, sporządzić protokół szkody, który wraz z reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany firmie wykonującej usługę przewozową celem uzyskania odszkodowania. Partner oświadcza, że pokrywa wszelkie koszty wynikające z uszkodzeń powstałych podczas transportu.
4.17. W przypadku nieodebrania przesyłki bądź odmowy jej przyjęcia przez Partnera lub Klienta Końcowego, wraca ona do Hurtowni na koszt Partnera. Hurtownia wystawia i doręcza Partnerowi korektę fakturę VAT na kwotę odpowiadającą kosztom powrotu przesyłki do Hurtowni z terminem zapłaty 3 dni od momentu wystawienia dokumentu. Koszt transportu, o którym mowa jest widoczny na Platformie podczas składania zamówienia. Partner zobowiązuje się odebrać towar w przeciągu 14 dni kalendarzowych lub ma możliwość zwrotu towaru w przypadku współpracy dropshipping w cenie 9,99 zł/brutto jedno zamówienie. W przypadku współpracy hurtowej nie ma możliwości zwrotu.
4.18. W przypadku gdy towar nie mieści się w jednostce ładunkowej towar zostanie zapakowany odpowiednio w oddzielne paczki/palety i zostanie naliczona dodatkowa opłata.
4.19. Odbiór osobisty jako forma wysyłki możliwy jest wyłącznie w przypadku zamówień hurtowych i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
4.20. Odbiór osobisty jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Zamawiający jest zobowiązany odebrać zamówienie przygotowane do odbioru w przeciągu 5 dni roboczych. Miejscem odbioru jest magazyn główny Hurtowni.
4.21. Zamówienia przyjmujemy 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu drogą elektroniczną.
4.22. Minimalna wartość zamówienia hurtowego wynosi 500 zł/netto.
4.23. Partner zobowiązuje się do oklejenia we własnym zakresie zakupionego towaru nalepkami z tłumaczeniem w języku polskim. Na wyraźne życzenie klienta w uwagach do zamówienia do zamówienia dołączane są nalepki. Partner przyjmuje do wiadomości, że zamówienie etykiet może wydłużyć realizację zamówienia do 7 dni roboczych. Etykiety wydawane są wyłącznie z nadrukiem logo Euroshop Daniel Cis i pełnymi danymi firmy wraz z adresem stron internetowych.
4.24. Niebieskie palety, na których odbywa się wysyłka paletowa, są własnością firmy CHEP i na żądanie przedstawiciela firmy muszą zostać wydane.
4.25. W przypadku stwierdzenia rozbieżności ilościowych Partner zobowiązany jest dostarczyć w przeciągu 3 dni kalendarzowych protokołu różnić w dostawie.
4.26. Za poprawne wypełnienie własnych etykiet logistycznych oraz danych w finalizacji koszyka odpowiada Partner.
4. 27. Partner dropshipping zobowiązuje się do nabycia towarów od Hurtowni we własnym imieniu i na własny rachunek przed ich dalszą odsprzedażą.
4.28. Hurtownia nie realizuje przesyłek za pobraniem na własnych umowach z przewoźnikami.
4.29. Partner każdorazowo będzie informowany drogą elektroniczną na podany adres e-mail o postępach w realizacji zamówienia.
4.30. Dostarczenie dowodu zakupu do Klienta końcowego to obowiązek, który spoczywa na Partnerze.
5. Ceny i płatności:
5.1. Ceny Towarów podawane są bez podatku VAT (netto). Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy.
5.2. Partner ma możliwość zapłaty za towar zgodnie z aktualnie prezentowanymi sposobami dostępnymi w zakładce sposoby płatności.
5.3. W przypadku współpracy w modelu dropshipping po wyborze szybkiej płatności online jako metody płatności zostanie doliczona prowizja operatora płatności.
5.4. Do sprzedanego Towaru wystawiana jest dla Partnera faktura VAT. Partner oświadcza, że prowadzi aktywną działalność gospodarczą i jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT, przy czym upoważnia on Hurtownie do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
5.5. Hurtownia zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku przedpłaty wpłaconej w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia.
5.6. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych Towarów w każdym momencie.
5.7. Koszty transportu Towaru mogą ulec zmianie w związku ze zmianą umowy zawartej przez Hurtownie z Przewoźnikiem.
5.8. Płatność za Towar obejmuje każdorazowo cenę sprzedaży, za którą Partner nabył Towar na Platformie w momencie składania zamówienia oraz koszt transportu.
5.9. O polityce cenowej w kanałach sprzedaży Partnera decyduje Partner. Jednakże cena sprzedaży Towaru nie może być niższa niż aktualnie udostępniana cena w pliku integracyjnym oraz na koncie o nazwie euroshop24h w serwisie Allegro.pl. W przypadku naruszania hurtownia ma prawo zablokować partnera.
5.10. Hurtownia realizuje wyłącznie w pełni opłacone zamówienia nie honoruje bankowych potwierdzeń przelewu.
5.11. Partnerom współpracującym w modelu dropshipping Hurtownia oferuje rabat kumulacyjny którego wysokość uzależniona jest od wielkości wygenerowanego obrotu zgodnie z obecnie obowiązującą tabelą rabatów.
5.12. Partnerom współpracującym w modelu sprzedaży hurtowej i dropshipping Hurtownia oferuje rabaty okazjonalne dostępne w zakładce Promocje.
6. Zwrot i odstąpienie od umowy sprzedaży:
6.1. Partner oświadcza, że wszystkie zamówienia złożone na Platformie pod adresem: www.b2b.euroshop24h.pl składa w charakterze zawodowym w celu dalszej odsprzedaży zrzekając się prawa do konsumenckiej zwrotu towarów bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni.
6.2. Hurtownia dopuszcza możliwość zwrotu Towaru zakupionego przez Platformę przez Partnera współpracującego w modelu dropshipping za dodatkową opłatą, na ściśle określonych warunkach w terminie 14 dni od momentu dostarczenia Towaru do Klienta Końcowego. Możliwość nie dotyczy klientów hurtowych.
6.3. Zwrot należy zgłosić w czasie określonym w ust. 6.2 . za pomocą Panelu za pośrednictwem zakładki Chcę zwrócić produkt. Zwrot zostanie przyjęty w momencie, gdy Partner poda wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji.
6.4. Zwrot nie przysługuje Partnerowi w przypadku, gdy otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne.
6.5. Zwracany towar należy zwrócić wraz z wygenerowanym formularzem zwrotu na adres: Magazyn główny Euroshop, Grzybowa 11, 75-900 Kretomino, Polska.
6.6. Po otrzymaniu przesyłki ze zwracanym Towarem, ostateczne przyjęcie zwrotu uzależnione jest od stanu w jakim został on dostarczony do siedziby Hurtowni. Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu wystawiana jest faktura korygująca wyłącznie na zwracany Towar. Zostaje ona przesłana na adres e-mail Partnera.
6.7. Uiszczone przez Partnera koszty dostawy nie podlegają zwrotowi.
6.8. Pokrycie kosztów dostarczenia zwracanego Towaru do magazynu Hurtowni leży po stronie Partnera.
6.9. Po otrzymaniu od Partnera potwierdzenia przyjęcia korekty faktury sprzedaży, zwrot środków nastąpi do 14 dni roboczych przelewem na numer rachunku bankowego Partnera.
6.10. Hurtownia pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zwrotu Towaru w wysokości 9,99 zł/brutto
7. Reklamacje:
7.1. Hurtownia zapewnia Towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych.
7.2. Hurtownia jest odpowiedzialna względem Partnera, jeżeli Towar ma wadę fizyczną nie powstałą w transporcie lub prawną w okresie 2 lat od dnia zawarcia umowy. Hurtownia jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Partner wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Partner jest zobowiązany zgłosić wadę niezwłocznie po jej wystąpieniu.
7.3. Warunkiem rozpoczęcia procesu reklamacyjnego jest zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem Platformy poprzez zakładkę Chcę zareklamować produkt.
7.4. Rozpatrzenie reklamacji przez Hurtownie następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
7.5. Partner zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć wadliwą rzecz na adres Hurtowni wraz pismem reklamacyjnym wygenerowanym w trakcie składania reklamacji przez platformę na adres: Magazyn główny Euroshop, Grzybowa 11, 75-900 Kretomino, Polska.
7.6. Jeżeli Towar ma wadę, Hurtownia może: wymienić towar na nowy wolny od wad, obniżyć cenę towaru lub odstąpić od zawartej umowy.
8. Ochrona i przetwarzanie danych Klientów końcowych:
8.1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów Końcowych będzie zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późno zm.)
8.2. Dane osobowe Klientów Końcowych są gromadzone i przetwarzane przez Hurtownię wyłącznie w celach związanych z realizacją na rzecz Partnera zamówień dropshipping. Partner zapewnia, iż w przypadku danych osobowych Klienta Końcowego uzyskał on uprzednią jego zgodę na ich przekazanie i przetwarzanie Hurtowni w celu realizacji zamówień w modelu logistycznym dropshipping.
8.3. Administratorem danych osobowych Klientów Końcowych udostępnionych Hurtowni przez Partnera będzie Partner.
8.4. Hurtownia w związku z realizacją zamówień w modelu logistycznym dropshippingu będzie gromadził i przetwarzał dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz Partnera usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a zatem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych Hurtownia będzie zwolniona z obowiązku rejestracji zbioru danych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
8.5. Klientowi Końcowemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rozwiązaniem ze skutkiem natychmiastowym każdej umowy o realizację modelu dropshipping dotyczącego dostarczania towarów na adres dostawy danego Klienta Końcowego.
8.6. Hurtownia nie będzie przekazywała posiadanych danych osobowych Klienta Końcowego nikomu poza danymi potrzebnymi Przewoźnikowi do realizacji umowy przewozu. Przekazanie danych nie jest równoznaczne z przekazaniem praw do ich przetwarzania innego, niż konieczne do realizacji zamówienia w modelu logistycznym dropshipping.
9. Windykacja należności:
9.1. Partner zobowiązuje się uregulować należności wynikające z zawartej umowy z Hurtownią na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie na niej wyznaczonym.
9.2. Wówczas, gdy Partner nie opłaci faktury VAT w terminie Hurtownia będzie prowadzić działania windykacyjne prowadzące do ściągnięcia należności oraz skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.
9.3. Do należności podstawowej wynikającej z faktury VAT Hurtownia naliczy odsetki na podstawie art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1 ustawy z 8 marca 2013 r o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
10. Newsletter:
10.1. Z usługi newsletter może skorzystać każdy Partner, który w momencie rejestracji wyraził na to zgodę. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Hurtownie informacji niezbędnych do sprawnej współpracy oraz informacji o produktach będących aktualnie w ofercie. Przesyłanie wiadomości odbywa się w formie elektronicznej, na wskazany przez Partnera adres e-mail.
10.2. Partner może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, wysyłając prośbę o wycofaniu zgody na przesyłanie oferty handlowej na adres e-mail hurt@euroshop24h.pl lub klikając w link rezygnacji umieszczony w Newsletterze.
11. Postanowienia końcowe:
11.1. Hurtowania zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany.
11.2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Hurtownie.
11.3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy siedziby Hurtowni. Dla umowy sprzedaży Towarów na Platformie Hurtowni stosuje się prawo polskie oraz umowa zawierana jest tylko w języku polskim.
11.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania platformy.

pixel